PCGS Population: Napoléon I


Napoléon I, MS
PCGS No Description Desig 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Total
PCGS No Description Desig 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Total
Total MS
+
1
1
2
Total MSBN
+
2
2
1
8
384408 1814-BB Decime Napoleon I, BN MSBN
+
1
660469 1814-BB Decime Napoleon I Small Date, BN MSBN
+
1
1
149229 1814-BB Decime. Napoleon I, BN MSBN
+
1
1
2
384410 1814.-BB Decime Napoleon I, BN MSBN
+
1
1
3
676861 1814.-BB Decime. Napoleon I Refrappe MS
+
1
1
2
384411 1814.-BB Decime. Napoleon I, BN MSBN
+
1